Contact us
Contact us

Add:     No.17-5 WenSu Street, Hunnan District, 
              Shenyang, Liaoning, China
Tel:       86 - 24 -23412309
Fax:      86 - 24 -2591 7958
Web:     www.baianda.com
Email:   Grace@baianda.com